Allmänna hyresvillkor och bestämmelser

Allmänna hyresvillkor och bestämmelser

Algeco OY Finlands filial i Sverige, Varggatan 25B, 749 40 Enköping

 

Allmänt

 

Om inte annat överenskommits skriftligen skall följande villkor och bestämmelser gälla för samtliga hyresavtal, inklusive återkommande beställningar, för vilka Algeco är uthyrare (nedan kallad ”Uthyraren”). Genom att ta emot det hyrda godset accepterar Hyrestagaren dessa hyresvillkor och bestämmelser. Hyrestagaren skall se till att hans ekonomiska ställning, såväl vid beställningstillfället som efter beställningen, är sådan att han kan uppfylla sina skyldigheter enligt hyresavtalet. Algeco har separata försäljningsvillkor och bestämmelser för företagets försäljningsverksamhet. 

 

”Självrisk” avser det belopp som specificeras i relevant hyresavtal som självrisken för ett skadat hyresobjekt. 

 

”Hyresförsäkringsavgift” avser den avgift för hyresförsäkringen, exklusive mervärdesskatt, som specificeras i relevant hyresavtal. 

 

”Undantag” avser eventuell förlust som beror på en risk som inte utgör en Försäkrad risk, avsiktligt felaktig användning av 

Hyrestagaren eller dennes anställda, agenter eller entreprenörer, varje förlust av ett hyresobjekt som framkommer först när inventering görs, förlust av strömförsörjande utrustning i eller i anslutning till strömförsörjda byggnader, kroppsskada, krossat glas, inbördeskrig eller krig, nukleär skada, terrorism, embargo/destruktion på begäran av en regering eller offentlig myndighet, slitage, stöld från en oskyddad eller obevakad byggnad eller Plats (definieras i avsnitt 6:6), bedrägeri, ohederlighet, verksamhetsavbrott, indirekta skador, förlust, skada eller återinförande av mark på eller runt Platsen samt förluster eller skador som beror på felaktig användning eller underhåll av hyresobjektet.

 

”Försäkrad risk” avser brand, vandalism (av någon annan person än Hyrestagaren, dennes anställda, agenter och entreprenörer) samt stöld från en skyddad eller bevakad plats.

 

1. Offerter

 

Alla offerter från Uthyraren är icke-bindande, vilket innebär att Hyrestagaren med hjälp av den icke-bindande offerten först själv måste lämna en offert som Uthyraren kan godta eller avvisa. På så sätt blir det möjligt att ändra innehållet i hyresavtalet samt dess varaktighet, priset och andra element i avtalet tills Uthyraren godtar den offert som Hyrestagaren lämnat.

 

2. Hyrestid

 

1. Hyrestiden börjar det datum som överenskommits mellan Hyrestagaren och Uthyraren som datum för hyrestidens början. Som en avvikelse från detta kan hyrestiden emellertid börja vid den tidpunkt som hyresobjektet faktiskt levereras, om det objekt som skall hyras, av skäl som Uthyraren ansvarar för, levereras till Hyrestagaren vid en senare tidpunkt än överenskommet.

 

2. Hyrestiden slutar tidigast sju (7) dagar efter att Hyrestagaren har fått skriftligt meddelande om uppsägning av hyresavtalet. Hyrestiden kan emellertid inte upphöra före slutet på den första hyresmånaden, vilken skall beräknas från den tidpunkt som överenskommits som hyrestidens början.

 

3. Om hyresavtalet tecknas för en angiven minimiperiod kan det inte sägas upp före denna överenskomna minimiperiods utgång. I den händelse hyresobjekt återlämnas tidigare än avtalat skall Hyrestagaren omedelbart betala alla belopp han är skyldig vid tidpunkten för den förtida uppsägningen eller återlämnandet samt hyresavgiften, inklusive eventuella tilläggskostnader för den resterande minimiperiod som överenskommits i hyresavtalet.

 

3. Leverans och retur av hyresobjektet

 

1. Såvida inte annat överenskommits separat sker leverans och retur av hyresobjekt på Hyrestagarens kostnad och risk. Uthyraren kan inte hållas ansvarig för försenad leverans eller hämtning av hyresobjekt av transportföretag, inte ens när transportföretaget har fått sitt uppdrag från Uthyraren.

 

2. Hyrestagaren måste se till att hyresobjektet lastas av och lastas korrekt och professionellt när det levereras, eller returneras efter hyrestidens utgång. De kostnader detta medför skall bäras av Hyrestagaren även om avlastning och lastning utförts av Uthyraren eller på order av Uthyraren.

 

3. Hyrestagaren är skyldig att i förväg ordna med en lämplig, stabil och jämn plats och/eller grund som hyresobjektet kan uppföras på.

 

4. Hyrestagaren är skyldig att i förväg ordna med bruksfärdiga el-, vatten- och avloppsledningar för alla moduler. Hyrestagaren ansvarar för avlägsnandet av dessa anslutningar efter hyresavtalets upphörande.

 

4. Hyresavgift

 

1. Hyrestagaren skall betala hyresavgiften månadsvis inom den tid som avtalats i beställningen. Ofullständiga månader skall betalas på grundval av antalet kalenderdagar som hyresavtalet varit i kraft.

 

2. Om hyresavtalet tecknas för en period på över sex (6) månader eller Hyrestagaren använder hyresobjektet i mer än sex (6) månader skall Uthyraren har rätt att höja den överenskomna hyresavgiften i rimlig omfattning efter varje sexmånadersperiod i följd. Den högre hyresavgiften skall utgå från början av den månad som följer efter informationen till Hyrestagaren om ökningen av hyresavgiften.

 

3. Om den månatliga hyresavgiften eller någon annan avgift som skall betalas av Hyrestagaren blir försenad i mer än åtta (8) dagar, eller om Hyrestagaren underlåter att uppfylla en eller flera av sina skyldigheter enligt hyresavtalet, skall Uthyraren ha rätt att:

a) kräva betalning av alla ännu ej förfallna hyresavgifter, och/eller

 

b) säga upp hyresavtalet utan förvarning samt omedelbart ta tillbaka hyresobjekten på Hyrestagarens bekostnad och/eller

 

c) genomdriva alla andra krav som Uthyraren ställer enligt hyresavtalet eller enligt lag. Trots detta skall Hyrestagaren uppfylla alla skyldigheter som fortfarande är i kraft enligt detta avtal.

 

4. Uthyraren har rätt att kräva dröjsmålsränta för sena betalningar enligt vad som anges i Räntelagen.

 

5. Uthyraren har rätt att från Hyrestagaren kräva SEK 50 för varje skriftlig begäran om betalning som görs efter det att betalningen har förfallit. Hyrestagaren måste betala dessa kostnader utöver den dröjsmålsränta som anges i avsnitt 4.

 

5. Förseningar och force majeure

 

Om Uthyrarens fullgörande blir försenat eller felaktigt på grund av force majeure eller ringa försumlighet skall Hyrestagaren inte ha rätt att kräva skadestånd från Uthyraren. Uthyrarens skyldighet vid försening eller bristande fullgörelse skall inte i något fall överstiga SEK 25 500 för en enskild beställning eller för någon del av hyresavtalet.

 

6. Hyresobjekt

 

1. Hyrestagaren skall använda hyresobjekt med varsamhet och skydda dem mot överanvändning. Hyrestagaren skall följa alla föreskrifter rörande ägarskap, användning eller bevarande av hyresobjekt och ordna med skötsel, service och underhåll av objekten.

 

2. Hyrestagaren skall, på egen bekostnad, hålla hyresobjekten i erforderligt skick och köpa, byta ut och installera nya delar som reservdelar när det behövs.

 

3. Hyrestagaren skall

 

a) endast använda objektet för dess avsedda syfte.

 

b) på egen bekostnad låta utföra alla reparationer som kan behövas på grund av olämplig hantering av hyresobjektet eller på grund av tekniska förändringar.

 

c) Hålla stuprör och tak på hyresobjekten fria från löv, snöbelastning och annan smuts.

 

4. Endast med Uthyrarens skriftliga tillstånd skall Hyrestagaren tillåtas utföra ytterligare installationer på hyresobjekten eller på annat sätt förändra dem.

 

5. Hyrestagaren samtycker till att inte ta bort, täcka över eller på annat sätt osynliggöra markeringar på hyresobjekten som tydligt visar att det är Uthyraren som äger de hyrda objekten.

 

6. Hyresobjektet skall uppföras på en plats som Hyrestagaren och Uthyraren har kommit överens om (”Platsen”). Hyrestagaren skall endast med Uthyrarens skriftliga samtycke ha rätt att ändra plats för objektet eller delar av objektet. Ansvaret för en förändring av plats åvilar Hyrestagaren.

 

7. För att kontrollera hyresobjektets skick och på vilket sätt hyresobjektet används skall Uthyraren ha rätt att besöka hyresobjektet under normal kontorstid.

 

8. Hyresobjektet kan för tillfälliga ändamål endast anslutas till mark, till byggnader eller teknisk utrustning. Hyresobjektet får inte bli en del av en tomt, byggnad eller ett tekniskt system, och det måste kopplas ifrån i slutet av hyrestiden.

 

9. Om hyresobjektet skall betjäna en huvuddel som ägs av externa parter måste Hyrestagaren tala om för respektive ägare att objektet har uppförts på platsen endast för tillfälliga ändamål.

 

10. Hyrestagaren skall på egen bekostnad skydda hyresobjektet från beslag av tredje part, oavsett på vilken rättslig grund detta sker. Hyrestagaren skall informera Uthyraren utan dröjsmål om eventuella sådana beslag, med överlämnande av alla nödvändiga dokument. Han skall meddela Uthyraren utan dröjsmål om ansökningar om tvångsförsäljning på offentlig auktion eller tvångsindrivning av den tomt som objektet står på, eller anslutna byggnader eller anläggningar.

 

11. Ansvaret för oavsiktlig förstörelse, förlust, stöld, skada eller förtida slitage på hyresobjekten åvilar Hyrestagaren – oavsett av vilka skäl sådana skador kan ha uppstått. Händelser som de ovanstående befriar inte Hyrestagaren från sitt ansvar att betala hyresavgifter och eventuella ytterligare kostnader som överenskommits.

 

12. Hyrestagaren måste omedelbart meddela Uthyraren om den typ av händelser som avses i punkt

 

11 ovan. Inom en rimlig tidsperiod som medges av Uthyraren skall Hyrestagaren, enligt vad Uthyraren

väljer:

 

a) antingen reparera hyresobjektet på egen bekostnad och återställa det till det skick som fastställs i avtalet, eller

 

b) ersätta hyresobjektet med andra objekt av liknande värde, eller

 

c) som ersättning betala Uthyraren nettobeloppet av alla summor som Hyrestagaren fortfarande är skyldig Uthyraren enligt nummer 10.

 

13. Om det ovanstående endast berör en del av hyresobjekten skall det appliceras i motsvarande mån. Detta förändrar inte överenskommen hyresavgift.

 

14. Utöver vad som krävs i tvingande lagstiftning skall Uthyraren inte vara ansvarig för några skador som hyresobjektet, direkt eller indirekt, kan orsaka Hyrestagaren eller tredje part.

 

15. Hyrestagaren måste betala alla avgifter, skatter (fastighetsskatt t.ex.) och andra utgifter som föranleds av att hålla hyresobjektet på platsen under hyrestiden och även därefter, om hyresobjektet fortfarande används av Hyrestagaren. Hyrestagaren måste, i rätt tid och på egen bekostnad, ansöka om alla formella tillstånd, särskilt byggnadstillstånd, som krävs för att uppföra hyresobjektet. Vidare måste Hyrestagaren informera Uthyraren om alla juridiska eller officiella föreskrifter, principer eller krav som, om de försummas, kan äventyra användningen eller uppförandet av hyresobjektet.

 

16. Utan Uthyrarens medgivande får Hyrestagaren inte tillåta tredje part att använda hyresobjektet. Hyresavgifter som skall betalas av Underhyrestagare skall betalas uteslutande till Uthyrarens konto. För att skydda Uthyrarens fordringar skall Hyrestagaren till Uthyraren överföra alla sina anspråk på betalning av hyresavgifter från eventuella Underhyrestagare.

 

17. Om det krävs på grund av vädret skall Hyrestagaren vidta lämpliga åtgärder för att förebygga skada på grund av frost på kablar m.m. tills Uthyraren hämtar hyresobjektet för gott.

 

7. Hyresförsäkring

 

1. Avgiften för hyresförsäkring, plus moms, kommer automatiskt att debiteras Hyrestagaren utöver hyresavgiften tills giltigt bevis på egen försäkring har tillhandahållits Uthyraren av Hyrestagaren enligt avsnitt 8:2.

 

2. Hyrestagarens punktliga betalning av hyresförsäkringsavgiften befriar Hyrestagaren från ansvar utöver självrisken för eventuell förlust av eller skada på ett hyresobjekt som orsakats av Försäkrade risker (”Självriskeliminering”). Denna hyresförsäkring täcker emellertid inte undantag eller några andra omständigheter som inte omfattas av de Försäkrade riskerna, och Hyrestagaren förblir ansvarig för eventuell förlust eller skada på ett hyresobjekt som uppstår på grund av undantag och eventuella andra omständigheter som inte omfattas av de Försäkrade riskerna.

 

3. Om ett hyresobjekt försvinner eller blir skadat innan Hyrestagaren kunnat begränsa sitt ansvar enligt detta avsnitt 7 måste denne:

 

a) ha betalat de hyresförsäkringsavgifter som fakturerats samt eventuella andra förfallna belopp denne är skyldig Uthyraren

 

b) betala självrisken

 

c) visa att han har vidtagit rimliga skyddsåtgärder mot förlust, skada, stöld och intrång

 

d) skriftligen meddela Uthyraren om eventuell förlust av eller skada på hyresobjektet inom fem arbetsdagar efter att han blivit medveten om sådan skada och har lämnat in stöldanmälningsblankett från Uthyraren

 

e) om detta begärs av Uthyraren, skall bevis på förlust eller skada (inklusive eventuell polisanmälan i händelse av stöld, vandalisering eller intrång) levereras inom tio arbetsdagar från det att han blivit medveten om dessa händelser, samt

 

f) inte bryta mot eller ha brutit mot något villkor i hyresavtalet, inklusive dessa villkor och bestämmelser.

 

4. Hyresförsäkringen täcker inte undantag eller några andra omständigheter som inte omfattas av de Försäkrade riskerna, och Hyrestagaren förblir ansvarig för eventuell förlust eller skada på ett hyresobjekt som uppstår på grund av undantag och eventuella andra omständigheter som inte omfattas av de Försäkrade riskerna.

 

5. Parterna bekräftar och samtycker till att självriskelimineringen i detta avsnitt 7 inte utgör en försäkring och därför inte omfattar något allmänt ansvar som Hyrestagaren åsamkats (inklusive eventuell förlust eller skada för tredje part) eller dennes eller någon tredje parts användning av hyresobjektet, eventuella följdskador som åsamkats Hyrestagaren eller någon tredje part, eller något av undantagen.

 

8. Försäkring

 

1. Hyrestagaren skall under hela hyresavtalets giltighetstid och till dess hyresobjektet returneras till Uthyrarens kontroll (utan att det påverkar eventuell skyldighet som Hyrestagaren har gentemot Uthyraren) på egen bekostnad försäkra hyresobjektet hos ett försäkringsbolag med gott renommé mot alla risker, förluster eller skador, inklusive alla risker för tredje part och offentligt ansvar som uppstår till följd av närvaro av ägarskap eller användning av hyresobjektet, till ett belopp som inte understiger det fullständiga ersättningsvärdet för hyresobjektet.

 

2. Hyrestagaren skall utan dröjsmål efter att ha tecknat försäkring enligt avsnitt 8:1 lämna kopior av försäkringsbrevet och relevanta försäkringsvillkor eller annan bekräftelse på försäkring som är acceptabel för Uthyraren samt bevis på betalning av premien till Uthyraren för att bekräfta försäkringsarrangemangen. Om Hyrestagaren underlåter att teckna eller upprätthålla någon av de försäkringar som krävs enligt dessa villkor och bestämmelser skall Uthyraren ha rätt att teckna och upprätthålla densamma, betala de premier som kan bli nödvändiga för detta ändamål och driva in dessa som en skuld från Hyrestagaren, som skall betalas på begäran.

 

3. Uthyrarens intresse i hyresobjektet skall noteras i försäkringsbrevet. Sådant försäkringsbrev skall:

 

a) ange Uthyraren som betalningsmottagare

 

b) inte kunna annulleras eller ändras av försäkringsgivarna (på begäran av Hyrestagaren eller på annat sätt) annat än med 30 dagars föregående skriftligt varsel till Uthyraren, samt

 

c) stipulera att försäkringsgivarna skall avstå från varje brott mot garantin enligt försäkringsbrevet gentemot Uthyraren.

 

4. Hyrestagaren skall (i den mån det blir nödvändigt) oåterkalleligen tillåta försäkringsgivare att till Uthyraren som ersättning betala alla förfallna belopp enligt nämnda försäkring för eventuell förlust eller skada för alla eller någon part i hyresobjekten.

 

5. Hyrestagaren skall inte använda eller tillåta att hyresobjektet används för något syfte som inte är tillåtet enligt villkoren och bestämmelserna i något försäkringsbrev under den tid detta gäller för hyresobjektet, och inte heller vidta eller tillåta att någon åtgärd vidtas som kan leda till att sådan försäkring blir ogiltig.

 

6. I händelse av förlust eller skada på alla eller något av hyresobjekten skall Hyrestagaren omedelbart underrätta Uthyraren om detta och kräva eller hjälpa till att kräva varje lämpligt ersättningsanspråk enligt ovannämnda försäkringsbrev på det sätt som Uthyraren kräver, och skall inte på något sätt reglera eller äventyra något sådant ersättningsanspråk utan föregående skriftligt samtycke från Uthyraren.

 

7. Hyrestagaren skall genast återupprätta eller på egen bekostnad reparera hyresobjekt som inte har blivit en total förlust eller en konstruktiv total förlust, och skall fortsätta att betala överenskomna hyresavgifter för sådana hyresobjekt under sådant återupprättande eller sådan reparation. Alla försäkringsbelopp som mottas för en sådan förlust skall användas (enligt Uthyrarens gottfinnande) som hel eller delvis betalning till Uthyraren av eventuella belopp som vid den tidpunkten är förfallna till betalning från Hyrestagaren till Uthyraren enligt hyresavtalet, eller för att ersätta Hyrestagaren för kostnaderna för sådant återupprättande eller sådan reparation.

 

8. I den händelse att någon del av hyresobjekten (”Förstörd utrustning”) blir till en total förlust eller en konstruktiv total förlust (oavsett om detta beror på att den försvunnit, blivit förstörd, skadad så att den inte går att reparera, konfiskerats eller något annat) skall hyran av den Förstörda utrustningen enligt hyresavtalet upphöra, men den överenskomna hyresavgiften skall förbli giltig och skall betalas under resten av hyresperioden samt omfattas av bestämmelserna i hyresavtalet. Uthyraren kan, enligt eget gottfinnande, lämna in försäkringsanspråk för ersättning av den Förstörda utrustningen och/eller för betalning av de överenskomna hyresavgifterna (oavsett om dessa förfallit eller inte) samt alla andra belopp som är förfallna och skall betalas till

Uthyraren av Hyrestagaren. Eventuellt överskott av försäkringsbeloppet efter att detta avsnitt 8:8 har tillämpats skall utbetalas till Hyrestagaren

 

9. Särskilda omständigheter

 

Om Uthyraren skulle få reda på viktig information om Hyrestagaren, t.ex. konfiskering, indrivningsåtgärder eller fakturaprotester som kan äventyra Hyrestagarens förmåga att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter, skall Uthyraren, även om hyresobjektet ännu inte har överlämnats till Hyrestagaren, ha rätt att utöva de rättigheter som anges i ovanstående avsnitt 4:3.

 

10. Retur av hyresobjektet

 

1. När hyresavtalet utlöper skall Hyrestagaren omedelbart, på egen bekostnad och risk, returnera hyresobjektet till Uthyrarens närmaste plats. Hyresobjektet måste returneras med försäkrad transport och i ett skick som är jämförbart med det skick hyresobjektet befann sig i vid leveranstillfället, vilket specificerats på fraktsedeln, men med hänsyn till normalt slitage orsakat av användning av objektet enligt hyresavtalet och det avtal som avses i avsnitt 6.


Om Uthyraren, efter det att Hyrestagaren har deklarerat att hyresobjektet skall returneras, åtar sig att transportera tillbaka objektet enligt avtalet, måste Hyrestagaren på egen kostnad och risk garantera att hyresobjekten kan hämtas från och med det datum då information om dess retur lämnades, utan att något separat avtal träffas om hämtningstidpunkt. För att hyresobjektet skall vara klart för hämtning måste alla anslutningar som Hyrestagaren eller Uthyraren kan ha gjort till hyresobjektet avlägsnas, oavsett vilken typ av anslutningar det rör sig om. 

 

Om hyresobjekten är anslutna till objekt som ägs av Uthyraren eller ett externt företag måste Hyrestagaren, på egen bekostnad och risk, garantera att hyresobjekten kommer att separeras från denna utrustning eller system utan risk. Om det av andra skäl inte skulle vara möjligt att hämta objektet från en överenskommen plats skall Hyrestagaren, på egen bekostnad och risk, transportera objektet till en lämplig plats där det kan hämtas utan svårighet. Förflyttningen av hyresobjekt till en ny plats måste först överenskommas med Uthyraren. Uthyraren måste samtycka till förflyttningen skriftligen. Hyrestagaren skall inte hållas ansvarig för någon skada förrän Uthyraren har hämtat objektet. 

 

Om Uthyraren, trots möjligheten att hämta hyresobjektet, underlåter att hämta objektet inom fyra veckor från det datum då information om att det skulle hämtas lämnades, skall Hyrestagaren befrias från de skyldigheter som anges ovan. Möjligheten att hämta hyresobjektet måste emellertid ha funnits under hela fyraveckorsperioden. 

 

Så länge hyresobjektet inte kan returneras av orsaker som Hyrestagaren ansvarar för, skall dessa villkor och bestämmelser fortsätta att gälla, med undantag för att Hyrestagaren skall anses hyra hyresobjektet på löpande månadsbasis, och efter den tid och med den frekvens som Uthyraren avgör, kan Uthyraren enligt sitt eget absoluta gottfinnande justera hyresavgiften till då gällande hyresavgifter per månad. Hyrestagaren skall alltid betala Uthyraren för kostnader som, av orsaker som Hyrestagaren ansvarar för, uppstår för Uthyraren på grund av Hyrestagarens dröjsmål med att returnera objekten. Det belopp som skall betalas skall motsvara de verkliga kostnaderna, inklusive mervärdesskatt.

 

2. Alla nödvändiga reparationer och reservdelar samt rengörings- och renoveringsarbete skall betalas av Uthyraren mot uppvisande av kostnaderna. Sådana kostnader samt kostnaden för returtransport, i den utsträckning transporten utförts av Uthyraren eller ett transportföretag som anlitats av Uthyraren, skall, efter mottagande av motsvarande fakturor, betalas av Hyrestagaren netto utan avdrag. Hyrestagaren ansvarar för risken under returtransporten. Om returtransport inte skulle vara möjligt på grund av väder eller liknande orsaker skall de extrakostnader som uppstår betalas av Hyrestagaren.

 

3. Om det behövs skall Uthyraren intyga att hyresobjektet har returnerats, förutsatt att hyresobjektet är i funktionsdugligt och gott skick när det returneras.

 

4. Om producentprisindex för drivmedel skulle öka eller minska med mer än tio (10) procent jämfört med tidpunkten för leverans av hyresobjektet, skall Uthyraren vara skyldig eller ha rätt att proportionellt minska eller öka den transportkostnad som ursprungligen överenskommits.

 

11.

 

Eventuella ytterligare överenskommelser måste göras skriftligen.

 

12.

 

Om något av villkoren eller bestämmelserna i detta hyresavtal eller i de allmänna hyresvillkoren och bestämmelserna inte skulle vara giltigt, oavsett skäl, skall detta inte på något sätt påverka övriga villkor och bestämmelser i avtalet.

 

13.

 

Om Hyrestagaren skulle köpa hyresobjektet under eller efter hyresperioden förblir hyresobjektet Uthyrarens egendom tills samtliga hyresavgift, inköpsfakturor eller andra räkningar har betalats till fullo.

 

14. Datasäkerhet

 

I samband med uthyrningen skall Uthyraren spara och elektroniskt behandla den information som behövs inom ramen för avtalsförhållandena samt i syfte att betjäna sina kunder.

 

15.

 

Eventuella tvister mellan Hyrestagaren och Uthyraren skall i första hand lösas, om möjligt, genom förhandlingar mellan parterna. Dessa villkor och bestämmelser skall tolkas i enlighet med svensk lag

 

Algeco Sverige, februari 2018